Denne beretning er delt op i to; formandens beretning og stifterens beretning.

Formandens beretning

Endnu et år er gået og bestyrelsen i SAKS har arbejdet ihærdigt for at opretholde de tilbud af kurser og foredrag, som vores medlemmer har vist interesse for.

SAKS har som altid sine faste kurser foruden deltagelse i Sundhedsmekka og erfarings-udvekslings-arrangementer med andre foreninger, hvilket har styrket samarbejdet mellem foreningerne.

Fremadrettet vil der være to udfordringer for den kommende forening.

Den første udfordring er en ændring i medlemsorganisationen. Førhen kunne man kun deltage i arrangementer, hvis man havde betalt kontingent. Men denne ordning vil blive ændret i fremtiden. Foredrag vil blive gratis, og kurser afkræves kun ét deltagergebyr, uanset om man er medlem eller ej. Til gengæld vil aktive og bestyrelsesmedlemmer blive afkrævet kontingent, som en bekræftelse på deres arbejde i foreningen og muligheden for at stille op til bestyrelsen.

Den anden udfordring er den kommende bestyrelse. Kun enkelte poster beholdes i bestyrelsen og mange træder af. Det er derfor vigtigt, at de kommende bestyrelsesmedlemmer lægger et ihærdigt arbejde i foreningen, så udfordringerne kan takles godt.

Som formand har det været en fornøjelse at se foreningen køre i år, når aftaler og ansvarsområder har været planlagt og overholdt.

Stifterens beretning

Foreningen Studerendes Almene Kirurgiske Selskab Odense blev etableret den 21. Oktober 2009 af 4 medicinstuderende. Man ønskede en forening, som kunne oplyse andre studerende om kirurgi og lave kurser, som udnyttede de kirurgiske håndgreb.

Gennem mange timers brainstorming, bestyrelsesmøder og diskussioner er bestyrelsen vokset til 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Dette har også gjort det muligt at give kirurgi-interesserede et tilbud om at lære 6 forskellige suturteknikker, 2 håndknuder, basal instrumentlære, kirurgisk vask, basal laparoskopi og basalt tegnsprog i foreningen.

Ved brug af hjemmeside, Facebook, YouTube, Doodle, Google og billeto.net har foreningen kunne kommunikere til alle medlemmer, såvel bestyrelse, aktive og menige medlemmer for at holde dem orienteret om arbejdet og arrangementerne i SAKS.

Der har været en god stemning i foreningen, og det har været vigtigt for samarbejdet.

Foreningsarbejdet har været en dynamisk proces, som afhang af bestyrelsesmedlemmerne og de medlemmer, som tog brug af vores kurser mv.

Som stifter er jeg stolt over, at foreningen nåede at runde 450 medlemmer, og at kirurgiske afdelinger i regionen ville tage kontakt til foreningen omkring rekrutteringen af vikarer. Det har været en fornøjelse at se udbredelsen af viden omkring foreningen til de kirurgiske afdelinger i regionen.

Foreningen er etableret organisatorisk med forskellige ansvarsområder, som varetages af bestyrelsesmedlemmer og aktive, og derved kan flere arrangementer planlægges og udføres løbende hele året. Gennem guidelines og netbaseret løsninger er muligheden for at overtage forskellige ansvarsområder blevet nemmere og organisationen lettet betydeligt. Med en let løftet pegefinger skal det dog ikke betyde, at organiseringen af foreningen bliver venstre-håndsarbejde og noget som hurtigt kan overstås. Det er vigtigt for foreningen, at kommende bestyrelsesmedlemmer og aktive opretholder det ihærdige arbejde og stadig er kritiske samt har et klart overblik over deres arrangementer.

Det er i dag med blandede følelser, at de to sidste stiftere af foreningen træder ud af bestyrelsen.

Alle de ting, som har gjort foreningen til det den er i dag skyldes den ihærdige indsats fra stiftere og tidligere samt nuværende bestyrelsesmedlemmer. I har alle gjort dette muligt.

En stor tak skal lyde fra den 1. semester studerende, som i 2009 blev imødekommet med en sjov ide om en kirurgisk forening i Odense. TAK.