Torsdag den 5. juni 2014, klokken 16.15, indkalder bestyrelsen til generalforsamling i WP 19.01

Dagsordenen for generalforsamlingen:

– Valg af dirigent
– Formandens beretning
– Beretning fra nedsatte udvalg
– Forelæggelse af regnskab
– Fastlæggelse af næste års kontingent
– Behandling af indkomne forslag
– Valg af bestyrelse
– Eventuelt

§ 9 – Ordinær generalforsamling:

Alle medlemmer har forslagsret på generalforsamlinger.

Stk. 2. Alle beslutninger træffes ved almindelig flertalsafgørelse blandt de fremmødte medlemmer. Der skal ske skriftlig afstemning, hvis mindst ét medlem eller dirigenten ønsker det.

Stk. 3. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med tre fjerdedeles flertal ved afstemning blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 4. Regnskabsåret går fra den 1. september til 31. August.

Stk. 5. Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 7 dage før den ordinære generalforsamling.

Stk. 6. Det er muligt med fuldmagt at stille op til bestyrelsen.

Stk. 7. Fuldmagt er et stykke papir, hvorpå der skrives hvad man stiller op til og med underskrift.

Stk. 8. Det er ikke muligt at stemme med fuldmagt. Kun fremmødte kan stemme.

Stk. 9. På generalforsamlingen vil der ved valg af bestyrelsen blive oplyst følgende:

– Hvilke poster i bestyrelsen der findes, og hvad deres arbejde indebærer

– At man vælges ind til en bestemt post i bestyrelsen

– Hvem der stiller op fra den afgående bestyrelse

– Hvem der ellers stiller op til de forskellige poster

– At hvis én ønsker skriftlig afstemning sker dette