§ 1 – Navn

Foreningens navn er Studerendes Almene Kirurgiske Selskab Odense (SAKS Odense).

§ 2 – Hjemsted

Foreningens hjemsted er Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Foreningens adresse er:

SAKS Odense

J. B. Winsløws Vej 19, 3. Sal

5000 Odense C

§ 3 – Formål

Foreningens formål er at fremme interessen for kirurgi generelt og alle de kirurgiske specialer samt forbedre uddannelsesmulighederne indenfor disse.

§ 4 – Arbejdsområder

Foreningens formål søges opfyldt bl.a. gennem kurser og foredrag samt sociale arrangementer. Alle møder og arrangementer annonceres på facebook eller via Saks Odenses gængst benyttede medier. Der afholdes mindst 1 arrangement pr. semester.

§ 5 – Medlemmer

Stk. 1: Alle medicinstuderende med interesse i kirurgi kan blive medlem af SAKS.

Stk 1.1: For at blive medlem skal man henvende sig skriftligt til bestyrelsen jf. instruks på hjemmeside.

Stk. 2: Man kan melde sig ind i foreningen til alle tider. Første kontingent betales ved indmeldelse, herefter årligt pr. d. 1/9.

Stk. 2.1: Man er først fuldbyrdet medlem af foreningen efter indbetaling af kontingent.

Stk. 2.2: Når man er fuldbyrdet medlem af foreningen, lukker en af bestyrelsen udpeget person, medlemmet ind i en intern facebookgruppe.

Stk. 2.3: Har medlemmet ikke betalt sit kontingent rettidigt, forbeholdes kasseren til en hver tid retten til at ekskludere det pågældende medlem fra den interne facebookgruppe.

Stk. 3: Medicinstuderende har førsteprioritet til arrangementer.

§ 6 – Bestyrelsen

Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse på mellem 4 og 7 medlemmer, valgt for et år af gangen på foreningens ordinære generalforsamling.

Stk. 1.1: Bestyrelsen består af:

  • Formand, der har ansvaret for at koordinere foreningens generelle aktiviteter
  • Næstformand, der assisterer forman og træder ind ved formandens fravær
  • Kasserer, der varetager foreningens økonomi
  • Sekretær, der har ansvar for referat af møder og udsendelse af materiale til medlemmer
  • Op til 3 menige medlemmer

Stk. 1.1.1: Ved frafald af en af ovenstående poster, kan bestyrelsen konstituere sig internt.

Stk. 1.2: Andre poster kan oprettes på anbefaling af bestyrelsen eller hvis de fremmødte på generalforsamlingen ønsker dette.

Stk. 2: Ethvert aktivt medlem kan vælges ind i bestyrelsen, fra de har opnået fuldbyrdet medlemskab.

Stk. 3: Bestyrelsesmedlemmer kan bestride mere end én post, men er kun berettiget til én stemme ved bestyrelsesmøder.

Stk. 4: Hvervet som formand og kasserer kan ikke varetages af den samme person.

Stk. 5: Alle beslutninger træffes ved almindelig flertalsafgørelse blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Ved tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 6. Bestyrelsen har ansvar for foreningens arrangementer.

Stk. 7. Hvis medlemmer handler i modstrid med foreningens interesser og bestyrelsens anvisninger, har bestyrelsen ret til at ekskludere disse medlemmer. Dette kræver fuld enighed fra den samlede bestyrelse. Beslutning om eksklusion kan appelleres ved en generalforsamling, hvor den endelige beslutning tages.

Stk. 8. Bestyrelsen har ansvaret for, at der udpeges en kontaktperson til eventuelle samarbejdsorganisationer og firmaer.

Stk. 9. Medlemmer af bestyrelsen er forpligtiget til at gemme og videreføre dokumentation for alle oplysninger vedrørende foreningens virke.

Stk. 10. Kasserer har ansvar for administrationen af foreningens økonomiske midler og adgang til disse, herunder foreningens bankkonti.

Stk. 11: Mistillidsvotum til en til enhver tid siddende bestyrelse kan blive stillet af alle aktive medlemmer. Herefter indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen kan afsættes med 2/3 flertal.

Stk. 11.1. Afsættes en bestyrelse, skal der ved samme ekstraordinære generalforsamling vælges en ny bestyrelse.  

§ 7 – Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden og ét bestyrelsesmedlem. Formand og kasserer har fuldmagt til at foretage ind- og udbetalinger. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen tilhørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 8 – Kontingent

Stk.1: På generalforsamlingen fastsættes kontingentet. Kontingent dækker perioden 1. september til 31. august, uafhængigt af indbetalingsdato.

§ 9 – Ordinær generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er SAKS Odenses højeste myndighed.

Stk. 2: I maj/juni måned afholdes ordinær generalforsamling.

Stk. 2.1: Indkaldelse sker via en af bestyrelsen valgt kommunikationsvej.

Stk. 3: Ændringsforslag til vedtægter eller dagsorden skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3.1: Alle medlemmer af foreningen har ret til at stille ændringsforslag.

Stk. 3.2: Formanden har pligt til at sammenfatte og udsende alle indkomne ændringsforslag senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3.2.1: Endelig dagsorden indeholdende indkomne forslag udsendes senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4: Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent
– Formandens beretning
– Beretning fra nedsatte udvalg

Tovholder for de nedsatte udvalg er ansvarlig for fremlæggelsen af denne beretning
– Forelæggelse af regnskab
– Fastlæggelse af næste års kontingent
– Behandling af indkomne forslag
– Valg af bestyrelse
– Eventuelt

Stk. 5: Efter 60 dages medlemskab har medlemmer af foreningen stemmeret ved generalforsamlingen.

Stk. 5.1: Et fuldbyrdet medlem af foreningen har opstillingsret ved generalforsamlingen.

Stk. 6: Stemmeregler: Alle beslutninger, ikke involverende personligt valg, vedtages ved simpelt flertal.

Stk. 6.1. Simpelt flertal defineres ved 50 % af de afgivne stemmer, minus de blanke, plus 1.

Stk. 6.2. Afstemninger ikke involverende personvalg foretages ved håndsoprækning i for, imod og blanke stemmer. Blanke stemmer udgår.

Stk. 6.3: Der skal foranstaltes skriftlig afstemning, hvis mindst ét medlem eller dirigenten ønsker det.

Stk. 6.4: Hvis dirigenten skønner det, kan ikke-personrelateret valg blive eksekveret ved aktiv opbakning.

Stk. 7: Stemmeregler for personvalg: Alle personvalg foretages ved hemmelig, skriftlig afstemning.

Stk. 7.1: Ved stemmelighed, foretages omvalg mellem de stemmelighedsomfattede personer.

Stk. 7.1.1: Ved vedvarende stemmelighed tages valg om, indtil der foreligger simpelt flertal.

Stk. 8: Fuldmagter:

Stk. 8.1: Det er muligt ved fuldmagt at stille op til bestyrelsen.

Fuldmagt defineres som et stykke papir, hvorpå der skrives hvad man stiller op til og med underskrift.

Stk. 9: Vedtægtsændringer kan kun vedtages med tre fjerdedeles flertal.

Stk. 9.2: Der kan stemmes ved fuldmagt til afstemninger om vedtægtsændringer, da disse har været tilgængelige for medlemmer forud for generalforsamlingen.

Stk. 9.2.1 Hvert medlem kan medbringe op til to fuldmagter, hvormed pågældende medlem kan afgive stemmer for op til to andre medlemmer samt sin egen.

Stk. 10. Regnskabsåret går fra den 1. september til 31. August.

 

Stk. 11. På generalforsamlingen vil der ved valg af bestyrelsen blive oplyst følgende:

  1. Hvilke poster i bestyrelsen der findes, og hvad deres arbejde indebærer
  2. At man vælges ind til en bestemt post i bestyrelsen
  3. Hvem der stiller op fra den afgående bestyrelse
  4. Hvem der ellers stiller op til de forskellige poster

 

 

§ 10 – Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller, hvis mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter begrundet ønske herom.

Stk. 1.1: Indkaldelsen skal ske med mindst 1 uges varsel.

Stk. 1.2: Indkaldelse sker i henhold til samme regler som ved ordinær generalforsamling.

Stk. 2. Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 4 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2.1: Formanden skal have udsendt indkomne forslag til ekstraordinærgeneralforsamling senest 2 dage før.

§ 11 – Foreningens opløsning

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses ved vedtagelse med tre fjerdedeles flertal af de fremmødte på to af hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2. Anvendelse af eventuelle midler fra foreningen skal gives til foreninger, hvis formål ligger i tråd med SAKS Odenses, fastsat af den sidste opløsende generalforsamling. 

 

Foreningens vedtægter er sidst ændret på generalforsamling d. 23.05.18.